ảnh hưởng của đắc nhân tâm

Khám phá 30 nghệ thuật sống từ Đắc nhân tâm phần 1

“Lòng ham muốn được tỏ ra mình quan trọng là một sự thôi thúc mạnh mẽ nhất trong bản chất con người.” John Dewey Đắc nhân tâm – How to win friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi

Khám phá 30 nghệ thuật sống rút ra từ Đắc nhân tâm phần 3

“Chúng ta không thể dạy bảo ai bất cứ điều gì. Chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn bên trong con người họ.” – Galileo Đắc nhân tâm – How to win friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy

Khám phá 30 nghệ thuật sống rút ra từ Đắc nhân tâm phần 2

“Các nhà hùng biện bao giờ cũng hiếm có. Nhưng hiếm hơn nữa là những người biết im lặng đúng lúc và càng quý hơn là những ai biết nhường lời cho kẻ khác.” – M. F. Sovado Đắc nhân tâm – How to win friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách